Jak nepřijít o nemovitost exekucí

4
Březen
2015
4. březen 2015

Exekuce na nemovitost patří mezi nejhorší noční můry většiny dlužníků. V případě dobrovolného nesplácení půjčky, úvěru či hypotéky, obvykle následuje exekuce na majetek dlužníka, a to podle výše dluhu. Pokud je dluh většího rozsahu a dlužník vlastní nemovitost, je pak předmětem exekuce obvykle jeho dům, rekreační chalupa či jiný objekt. To však nemusí pro dlužníka znamenat definitivní konec a ztrátu „střechy nad hlavou“, neboť dokud není nemovitost prodána v dražbě, pořád je možné činit určité legální kroky.

Exekuční rozhodnutí

Každému exekučnímu řízení musí předcházet relevantní exekuční titul, kterým je zpravidla vykonatelné soudní rozhodnutí, které dlužníka nepřimělo k zaplacení dlužné pohledávky. Pak už je zbytečné, aby dlužník zpochybňoval pohledávku, nebo se vymlouval na to, že o ničem nevěděl, nebo že v důsledku přestěhování neobdržel žádnou poštu. Může podat odvolání do 15 dnů od data doručení, a to u Krajského soudu nadřízenému okresnímu soudu, který exekuci nařídil. Odvolání lze také doručit k rukám exekutora, který byl provedením exekuce soudem pověřen. V odvolání musíte namítat jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce. K ostatním námitkám soud nepřihlédne a exekuci potvrdí.

Odklad exekuce

Je to možnost k získání času pro konsolidaci finanční situace. V návrhu na odklad musíte prokázat, že jste se „bez svého zavinění ocitl přechodně v takovém postavení, že by exekuce mohla mít pro vás nebo pro vaši rodinu zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen“. Návrh na odklad se podává exekutorovi, který posoudí předložené důkazy. Na rozdíl od odvolání má návrh na odklad odkladný účinek a exekutor až do rozhodnutí (do 7 dnů) nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce.

Částečné zastavení exekuce

Pokud se dlužník domnívá, že exekutor zvolil nevhodný způsob exekuce, může podat návrh na částečné zastavení exekuce a navrhnout jinou formu, jako například postižení jiného majetku či srážky ze mzdy. Zároveň může navrhnout odklad exekuce do doby rozhodnutí o částečném zastavení.