Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů

nemovitostí, práv a exekucí.

Protože víme, že občas potřebujete i Vy poradit s tím či oním názvoslovím máme pro Vás zde slovník.
Při prodeji či pronájmu nemovitosti se můžete setkat s celou řadou neznámých slov.
Chcete se orientovat v realitách, ale hlavu vám motají nic neříkající realitní pojmy?
Pokud se ztrácíte v realitní terminologii, nabízíme Vám rychlý přehled a vysvětlení nejpoužívanějších termínů.
Najděte to, co hledáte! Realitní slovník vám přináší slovníková hesla

Slovníček  obsahuje cizí jazyková spojení od nemovitostí po exekuce.

Nabízí řešení v českém jazyce když si tedy nebudete vědět rady s cizími jazykovými pojmy je zde k nahlédnutí.

Anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce.

Bankovní záruka

Bankovní záruka je písemné prohlášení banky.

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM)

Úprava společného vlastnictví manželů.

Bonita klienta

Schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků.

Budova

Trvalá stavba spojená se zemí pevným základem.

Budova rozestavěná

Budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání

Byt v osobním vlastnictví

Místnost nebo souhrn místností.

Byt rozestavěný

Místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení.

Číslo evidenční

Číslo, kterým se označují budovy a objekty.

Číslo listu vlastnictví

Číslo, pod kterým je vlastník.

Číslo orientační

Číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod. (modré číslo).

Číslo parcelní

Číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území.

Číslo popisné

Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova.

Depozitum

1. movitá věc svěřená do odborné úschovy.

Developer

Společnost - právnická osoba - založená za účelem výstavby.

Dluhopis

Zastupitelný cenný papír.

Dlužník

Účastník úvěrového vztahu.

Dokumentární akreditiv

Standardní bankovní produkt.

Domácnost

Domácnost je tvořena fyzickými osobami.

Dražba

Veřejný prodej.

Dražba dobrovolná

Je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby.

Dražba nedobrovolná

Je prováděna na návrh dražebního věřitele.

Dražební jistota

Zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě.

Dražební věřitel

Osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem.

Dražební vyhláška

Vyhláška, na základě které dražebník vyhlásí konání dražby.

Dražebník

Osoba, která organizuje dražbu.

Druhy pozemků

Zastavěné plochy a nádvoří.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

Budova, která je na základě prohlášení vlastníka.

Evidence nemovitostí

Soupis a popis nemovitostí.

Extravilán

Nezastavěná část území obce, nacházející se mimo intravilán.

Fixace úrokové sazby

Doba (v letech), po kterou se banka zavázala.

Fond oprav

Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek.

Geometrický plán

Technický podklad a neoddělitelná součást listin.

Hranice pozemku

Spojnice lomových hraničních bodů pozemku.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr.

Identifikace parcel

Je veřejnou listinou pro porovnání zápisu.

Informační systém katastru nemovitostí

Systém, který zákonným způsobem ve dvou základních souborech.

Infrastruktura území

Systém staveb.

Intravilán

Zastavitelné území obce.

Inženýrská síť

Potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení.

Jiný oprávněný z věcného práva

Osoba, která je oprávněna na základě zákona nebo právní listiny nakládat s nemovitostmi.

Jistina

Výše půjčeného finančního obnosu.

Katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech.

Katastrální mapa

Závazné státní mapové dílo velkého měřítka.

Katastrální území

Základní územní technická jednotka.

Kolaudační rozhodnutí

Právoplatné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

Kolaudační souhlas

Souhlas stavebního úřadu.

Komplexní pozemková úprava

Činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům.

Kopie katastrální mapy

Obraz katastrální mapy pořízený ručně.

Kupní smlouva

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

List vlastnictví

Veřejná listina prokazující existenci nemovitosti.

Mezanin

Podlaží mezi přízemím a 1. patrem.

Mezonet

Byt ve dvou a více úrovních.

Nabývací titul

Listina, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti.

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je smlouva.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Nebytový prostor

Místnosti nebo soubory místností.

Nebytový prostor rozestavěný

Místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor.

Nemovitost

Pod pojmem nemovitost si můžeme představit pozemek nebo stavbu.

Obec

Nejen obecný pojem pro zastavěnou část území.

Odhad ceny nemovitosti

Odhad ceny nemovitostí je stanovení obvyklé ceny nemovitosti.

Parcela

Pozemek nebo několik vzájemně sloučených pozemků.

Parcela pozemková

Pozemkovou parcelou je pozemek.

Parcela stavební

Stavební parcelou je pozemek.

Plomba

Druh zápisu do písemného operátu katastru nemovitostí.

Podílové spoluvlastnictví

Více vlastníků nemovitosti.

Podnájem

Odvozený od nájmu.

Pohledávka

Právo jedné osoby.

Pojištění zástavy

U hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

Potvrzení geometrického plánu

Potvrzení, které vyznačuje katastrální úřad na geometrických plánech.

Pozemek

Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí zemského povrchu (pozemků) hranicemi.

Pozemkový katastr

Pozemková evidence z období první republiky.

Poznámka v katastru nemovitostí

Druh zápisu v písemném operátu katastru nemovitostí.

Právní úkon

Podle občanského zákoníku projev vůle směřující zejména.

Právní subjektivita

Způsobilost mít práva a povinnosti.

Privatizace

Označuje změnu veřejného (státního) na soukromé.

Prohlášení vlastníka

Jednostranný právní úkon vlastníka.

Pronájem

Pojem pronájem nemá z právního hlediska žádnou váhu.

Předhypoteční úvěr

Úvěr poskytnutý na účely.

Půda nezemědělská

Půda využívaná k nezemědělským účelům.

Půda zemědělská

Půda určená k zemědělskému obdělávání.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Refinancování

Splacení stávajícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž žadateli.

Regulační plán

Územně plánovací dokumentace obce.

Rozdělení pozemku

Určení nové hranice uvnitř pozemku.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů.

Ručení

Ručení, ručitelský závazek.

Ručitel

Ten, kdo poskytuje ručení.

SFRB

Státní fond rozvoje bydlení.

Smlouva o převodu

Smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Písemný závazek účastníků.

Smlouva o úvěru (úvěrová smlouva)

Smlouva mezi věřitelem a dlužníkem.

Snímek katastrální mapy

Obraz katastrální mapy pořízený ručně.

Společné části domu

Mezi společné části domu patří zejména

Společné jmění manželů (SJM)

SJM je jedním z právních institutů.

Spotřební úvěr

Je určen fyzickým osobám a domácnostem.

Stavební povolení

Kladný výsledek správního řízení.

Stavební řízení

Správní řízení stavebního úřadu.

Stavební spořitelna

Banka, které byla udělena bankovní licence.

Stavební úvěr

Překlenovací úvěr poskytnutý na zahájení.

Stvrzenka

Doklad o převzetí finanční částky.

Termínovaný vklad

Vklad určený.

Údaje o parcele

Údaje, které jsou předmětem pozemkové evidence.

Úrok

Odměna věřitele za zapůjčení peněz svému dlužníkovi.

Úroková míra (sazba)

Výše odměny za půjčení peněz.

Úvěr

V jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

Úvěrový příslib

Písemný závazek banky.

Úvěrový účet

Účet, na kterém banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.

Územní plán

Stavebním zákonem určená dokumentace.

Územní rozhodnutí

Rozhodnutí stavebního úřadu.

Územní řízení

Správní řízení, ve kterém stavební úřad rozhoduje.

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje práva vlastníka nemovité věci.

Vklad

Druh zápisu práva k nemovitosti.

Vlastník nemovitosti

Osoba fyzická (občan) nebo právnická, která vlastní nemovitost.

Výmaz práva z katastru nemovitostí

Právní úkon, kterým se zákonným způsobem legalizuje zánik věcného práva.

Výměra pozemku

Plocha pozemku zobrazeného v katastrální mapě.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis údajů z katastru nemovitostí.

Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Právní úkon, na základě kterého vzniká či zaniká vlastnické.

Záznam v katastru nemovitostí

Druh zápisu do operátu katastru nemovitostí.

Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky.

Zástavní věřitel

Věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníkovi je zajištěna zástavním právem.

Závazné údaje katastru nemovitostí

Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí.

Zjednodušená evidence katastru nemovitostí

Přechodná forma evidence pozemků.

Způsob ochrany nemovitostí

Popis, kterým se v katastru nemovitostí.

Způsob využití nemovitosti

Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje.

Zůstavitel

Zemřelá osoba, ten, po němž se dědí.