Víte, co je to věcné břemeno?

9
Únor
2016
9. Únor 2016

Věcné břemeno znamená omezení vlastníka nemovitosti ve výkonu jeho vlastnických práv. Konkrétně to pro vlastníka nemovitosti znamená povinnost strpět například cestu přes svůj pozemek, vedení inženýrských sítí nebo doživotní užívání nemovitosti či její části jinou osobou. Na druhou stranu má tato jiná osoba oprávnění odpovídající dané povinnosti.

Lze věcné břemeno vydržet?

Pokud je věcné břemeno vykonáváno po dobu deseti let, do níž se započítává i doba, po kterou právní předchůdce nepřetržitě vykonával právo odpovídající věcnému břemenu, pak je věcné břemeno vydrženo. V praxi to může nastat v případě, že vlastník pozemku například odmítá uzavřít písemnou smlouvu o zřízení věcného břemeno spočívajícího v právu cesty. Platí, že toto věcné břemeno existuje a právo jemu odpovídající nelze jednoduše zrušit. Problém může nastat při převodu či přechodu vlastnického práva, takže je vždy vhodné věcné břemeno zapsat do katastru nemovitostí.

Jak se domoci existence práva

Osoba oprávněná z věcného břemene se může zřízení věcného břemene domáhat i soudně. Respektive tak může učinit osoba tvrdící, že je oprávněná. Oprávněný nebo ten, který prokáže, že má na určení naléhavý právní zájem, musí podat žalobu na určení existence práva odpovídajícího věcnému břemeni. V žalobě musí specifikovat charakter věcného břemene a domáhat se určení, že na nemovitosti žalovaného vázne v žalobě uvedené věcné břemeno buď ve prospěch žalobce, nebo ve prospěch (každého vlastníka) jeho nemovitosti. Tato situace přichází v úvahu tam, kde věcné břemeno není zapsáno v katastru nemovitostí a přesto žalobce tvrdí, že existuje. Zde by mohlo jít o případ vydržení.

Žalobou se svého práva může domáhat i ten, jemuž svědčí věcné břemeno zapsané do katastru, avšak vlastník zatížené nemovitosti je popírá a brání v jeho užívání. Soud může na základě podaného návrhu upravit i případné spory o rozsah či obsah věcného břemene.

Pokud jde o věcné břemeno vzniklé vydržením práva, nestačí tvrdit, že žalobce vykonává věcné břemeno, ale je nutné uvést skutečnosti, ze kterých je zřejmé, že žalobce je v dobré víře, že mu náleží právo odpovídající věcnému břemeni. Kromě konkrétní specifikace daného věcného břemene je v žalobě nutné uvést, zda jde o osobní věcné břemeno svědčící konkrétní osobě, nebo o věcné břemeno spojené s vlastnictvím dané nemovitosti.