Příspěvek na bydlení

27
Říjen
2015
27. Říjen 2015

Jedná se o jednu ze sociálních dávek poskytovaných občanům v nouzi při splnění zákonem stanovených podmínek. Příspěvek na bydlení je určen k částečnému pokrytí nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy. Nezáleží přitom v jakém bytě tyto osoby bydlí, zda se jedná o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo zda jde o byt ve vlastním domě.

Po podání žádosti na příslušném formuláři je žadatel podroben testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Vyplácení příspěvku na bydlení je časově omezeno na 84 měsíců v období posledních deseti kalendářních let. Lhůta 84 měsíců se začíná počítat od 1.1.2012. Výsledná měsíční výše měsíčního příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem konkrétní domácnosti vynásobeným koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).

Výpočet výše příspěvku

Pokud chcete zjistit, zda máte nárok na příspěvek na bydlení a s jakou jeho výší byste eventuálně mohli počítat, je k tomu k dispozici kalkulačka na internetu. Do formuláře zadáte své údaje týkající se například místa bydliště, to znamená v jakém městě a s jakým počtem obyvatel bydlíte, dále údaje o způsobu bydlení, o počtu členů domácnosti, o výši příjmu a konečně údaje týkající se nákladů na bydlení (nájemné, elektřina, plyn, voda atd.).

Výše příspěvku na bydlení se snižuje postupně s rostoucí výší příjmu a minimální částka v současnosti činí 50 Kč měsíčně.

Kdo má nárok na příspěvek

Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v něm přihlášen k trvalému pobytu. Trvalé bydliště v bytě musí mít i ostatní osoby žijící s žadatelem v předmětném bytě. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že 30% příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení stanovené zákonem.

V Praze je tato hranice stanovena na 35%.

Okruh společně posuzovaných osob je u příspěvku na bydlení stanoven zákonem úplně jinak, než je tomu u ostatních dávek sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby přihlášené k trvalému pobytu v konkrétním bytě, přičemž všechny tyto osoby nemusí žít ve společné domácnosti.