Předkupní právo a nemovitost

24
Listopad
2015
24. listopad 2015

Předkupní právo je právním institutem, kterým se povinný zavazuje nabídnout nemovitost ke koupi nejprve oprávněnému z tohoto vztahu. Teprve po jeho odmítnutí smí prodávající nabídnout nemovitost jinému zájemci. Právnickou mluvou jde o zajištění přednostního práva oprávněné osoby na nabytí konkrétní nemovitosti. Tento institut je zakotven v zákoně a v případě nesplnění povinnosti je tato právně vymahatelná.

Dva druhy předkupního práva

Předkupní právo se rozlišuje na osobní a věcné. U každého z nich nastávají odlišné účinky. U osobního jsou ze smlouvy zavázáni a oprávněni pouze její účastníci. U věcné má povinnost nabídnout nemovitost k prodeji každý vlastník, tedy například i dědic.

Vznik předkupního práva

  • ze smlouvy, kterou je zpravidla kupní smlouva, ale i smlouva darovací nebo nájemní. Předkupní právo může být buď součástí smlouvy, nebo může být sjednáno samostatně
  • ze zákona může dojít ke vzniku různě. Nejčastěji to bývá u spoluvlastnictví, kdy je každý spoluvlastník povinen nabídnout svůj podíl nejprve ostatním spoluvlastníkům.

Jak nabídnout

Předkupní právo musí být v písemné formě a může zahrnovat i cenu. Zákon neupravuje, jak dlouho by toto právo mělo trvat, avšak obvykle se uzavírá na dobu neurčitou. Účastníci smlouvy si mohou dohodnout konkrétní termín, nebo navázat zánik předkupního práva splněním nějaké podmínky.

Nabídku k prodeji musí učinit povinný vůči oprávněnému také písemně a ověřitelným způsobem mu nabídku doručit.

Zákon stanovuje lhůty pro využití nabídky. Záleží na vzniku předkupního práva. V případě smlouvy může být lhůta určena dohodou a u zákonného vzniku jsou to u nemovitosti dva měsíce.

Porušení povinnosti nabídnout

Pokud povinný nesplní svou povinnost nabídnout, má oprávněný právo domáhat se na případném nabyvateli, tedy osobě, které povinný nemovitost prodal, aby mu nemovitost nabídl k odkoupení. Oprávněný má možnost této nabídky využít nebo ji odmítnout. Ve druhém případě platí předkupní právo dál.

Porušení povinnosti neznamená automatickou neplatnost prodeje třetí osobě. V případě osobního předkupního práva vzniká oprávněnému právo na náhradu škody, ale u zákonného vzniku, tedy při převodu spoluvlastnického podílu se jeho neplatnosti lze dovolat.