Potřebujete ukončit pronájem bytu?

16
Srpen
2016
16. srpen 2016

Pro ukončení nájmu bytu platí několik variant. Záleží na tom, co si obě strany smluví v nájemní smlouvě. Ta může být uzavřena na dobu určitou, takže nájem skončí uplynutím stanovené doby. Pokud je smlouvy na dobu neurčitou, ze zákona platí tříměsíční výpovědní lhůta. Další obvyklou variantou je dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem o skončení nájmu. Zákon umožňuje oběma stranám také podat výpověď z nájmu.

Ať už je nájem ukončen nejrůznějším způsobem, vždy platí určitá pravidla. K tomu je třeba ještě připomenout, že v případě společného nájmu manžely, nemůže dohodu o nájmu uzavírat pouze jeden z nich bez souhlasu druhého. Podobně je třeba řešit společný nájem více nájemci. Jeden z nich by mohl uzavřít dohodu sám, jen když bude mít jejich písemný souhlas.

Jednostranná výpověď z nájmu bytu

Kromě vzájemné dohody pronajímatele a nájemce je možné podat jednostrannou výpověď z nájmu bytu. Aby výpověď byla platná, musí být v písemné formě doručena druhé smluvní straně. Písemná forma není splněna zasláním běžného e-mailu. Ve výpovědi musí být uvedeno:

  • kdo a komu ji dává
  • označení pronajatého bytu
  • jednoznačný projev vůle ukončit nájem bytu
  • pokud je na jedné ze stran více účastníků, musí být adresována každému z nich

Výpověď ze strany nájemce

Je-li smlouva o nájmu uzavřena na dobu neurčitou, je nájemce oprávněn vypovědět nájem kdykoliv bez udání důvodu. Smlouvu na dobu určitou lze vypovědět jen v případě, že se podstatně změnily okolnosti. Výpovědní doba je ze zákona tři měsíce.

Výpověď ze strany pronajímatele

Pronajímatel může nájem vypovědět jen za podmínek uvedených v zákoně. Například je to neplacení nájemného nebo nákladů na služby po dobu delší než tři měsíce, nenapravitelné poškození bytu, spáchání úmyslného trestného činu vůči pronajímateli, nebo proti majetku. Pronajímatel musí tyto důvody specifikovat a také uvést ponaučení nájemci o možnosti podat námitky.

Řádné doručení výpovědi

Při posílání poštou je vhodné volit doporučenou zásilku s doručenkou do vlastních rukou, aby doručení bylo prokazatelné. Ze zákona se má za to, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Výpověď se považuje za doručenou i pokud adresát odmítne zásilku převzít.