Odstupy staveb řešte včas

5
Leden
2016
5. leden 2016

Pokud se v těsné blízkosti vašeho domu či chalupy nachází stavba na sousedově pozemku, která vám z jakéhokoliv důvodu vadí, bývá již zpravidla pozdě. Obzvláště, když ji soused odmítá odstranit. Proto je vždy nutné se dohadovat co nejdříve a to především v rámci stavebního řízení, jehož účastníky byste jako sousedé měli být. Stavby se totiž povolují podle zákonů platných v době, kdy vznikají. Podle současných právních předpisů jsou stanoveny odstupy staveb, a to vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území.

Co tedy platí o odstupech v současnosti

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat celou řadu požadavků, a to urbanistické, architektonické, na životní prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí.

Odstupy musí umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická a jiná vybavení a činnosti. Mezi rodinnými domy musí být volný prostor a vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než sedm metrů. Jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než dva metry. Výjimkou jsou pouze zvlášť stísněné územní podmínky, kde může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, ovšem jen pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

U staveb určených k rekreaci musí být vzdálenost mezi nimi minimálně 10 metrů. Pokud by v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení byla okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn.

Odstupy platné pro nebytové stavby

Například garáž či podobné stavby související a podmiňující bydlení, umístěné na pozemku rodinného domu, nesmí být vzdáleny od společných hranic pozemků méně než dva metry. S ohledem na charakter zástavby je možné umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení s nimi souvisejícími. Ovšem v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádná okna, větrací otvory a musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek a stavba samotná ani její část nesmí na sousední pozemek ničím přesahovat.

V této souvislosti platí zákonné ustanovení, že nikdo nesmí výkonem svého vlastnického práva ohrožovat výkon vlastnického práva druhého. Dále platí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům ohrožoval jiného.