Není nemovitost jako nemovitost: Jak je to s povolením u zahradních staveb?

15
Prosinec
2015
15. prosinec 2015

Koupili jste si nemovitost a rádi byste využili zahradu k drobným stavbám? Zahradní stavby jsou často oříškem nejen pro své majitele. Nový stavební zákon, který v roce 2006 nahradil původní zákon z roku 1976, přinesl některé změny i v oblasti drobných zahradních staveb. Především obsahuje seznam staveb a prací, které lze realizovat bez povolení a bez ohlášení. Ostatní stavby, které v zákoně uvedeny nejsou, je možné stavět pouze na základě stavebního povolení.

Bazén

Většina bazénů, které se realizují na soukromých pozemcích občanů patří do kategorie, u které není nutné ani ohlášení. Stavební zákon výslovně uvádí, že stavby bazénů do 40m2 ohlášení ani stavební povolení nevyžadují. Ovšem je nutné si požádat o územní rozhodnutí nebo o územní souhlas.

Územní souhlas pro stavbu bazénu stačí v těchto případech:

  • bazén nebude větší než 150 m2
  • bude v zastavěném území nebo zastavitelné ploše
  • poměry v území se jeho stavbou podstatně nezmění
  • stavba nebude vyžadovat nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například nebude potřeba nová přípojka vody nebo elektřiny)

K získání územního souhlasu je třeba vyplnit formulář, který stavebník obdrží a následně odevzdá spolu s dalšími doklady na stavebním úřadě. Stavební úřad je pak povinen do 30 dnů buď vydat územní souhlas nebo rozhodnout o projednání záměru v územním řízení.

K nutným dokladům patří také souhlas sousedů. Pokud by ho nedali, bude nutné územní řízení, které je delší a nákladnější. K tomu nelze předložit pouze jednoduchý technický popis jako při žádosti o územní souhlas, ale je třeba doložit dokumentaci záměru vypracovanou autorizovaným projektantem.

Pergola a altán

Územní souhlas stačí u stavby, která má jedno nadzemní podlaží do 25m2 zastavěné plochy, je do 5m výšky, je nepodsklepená a neobsahuje obytné místnosti, hygienické zařízení ani vytápění, ani nebude sloužit k ustájení zvířat nebo ke skladování hořlavých kapalin a plynů.

Ohlášení stačí pro stavby do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m a pro stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nezmění a nemají nároky na připojení k dopravní ani technické infrastruktuře.