Mezi námi sousedy

2
Únor
2016
2. Únor 2016

Každá stavba musí být realizována nejen v souladu se stavebními předpisy, ale také musí respektovat sousedské vztahy. Především nesmí sousedovi ztrpčovat život tím, že mu bude stínit, bránit ve výhledu či jinak narušovat soukromí. Tato problematika je upravena ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, ve které se m.j. stanoví, že vlastnictví pozemku ještě nikoho neopravňuje k tomu, aby si postavil stavbu jen podle svých osobních představ bez ohledu na okolí.

Kdo je účastníkem stavebního řízení?

Podle stavebního zákona, který vymezuje okruh účastníků, je účastníkem stavebního řízení i vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, pokud by jeho vlastnické právo mohlo být navrhovanou stavbou přímo dotčeno. V praxi to může být i širší okruh sousedů, nejen tedy ten bezprostřední. Při zkoumání „přímého dotčení“ vždy půjde o to, zda projednávaná stavba může ovlivnit některý soukromoprávní či veřejnoprávní zájem. Pokud tomu tak nebude, nebude s nimi zacházeno jako s účastníky řízení.

Nepovolená stavba

Pokud by se fyzická osoba rozhodla stavět tvz. na černo, tj. bez stavebního povolení, dopustila by se přestupku proti stavebnímu zákonu a hrozila by jí pokuta až do výše 1 milionu Kč. Při stanovení výše pokuty musí být vždy zohledněna společenská nebezpečnost daného přestupku. Pokud „černou stavbu“ postaví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, posuzuje se takové jednání jako správní delikt.

Ve výjimečných případech lze stavbu povolit dodatečně. Pokud stavebník požádá o dodatečné povolení, musí k žádosti přiložit všechny potřebné doklady, které jsou vyžadovány u žádosti o stavební povolení.

Dále musí prokázat, že stavba:

a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování

b) není prováděna nebo již provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem

Pokud by takový případ nastal, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a začne vést řízení o podání žádosti o dodatečné povolení již realizované stavby. Pokud žadateli vyhoví, řízení o odstranění stavby se zastaví.