K čemu je dobrá kauce u nájemního bydlení?

29
Březen
2016
29. březen 2016

Mnozí majitelé domů, či bytů, požadují při jejich pronajímání na nájemci složení kauce. Podle současné terminologie se kauci říká jistota, což je výstižné pojmenování, jak si dále ukážeme. Naopak při stěhování z pronajatého bytu či domu by nájemce měl dostat zaplacenou jistotu zpět, jelikož se jedná o vratnou částku.

Jistota musí být sjednána při uzavírání nájemní smlouvy a nesmí být požadována pronajímatelem dodatečně, pokud by však nedošlo k výslovného souhlasu obou smluvních stran. Výše jistoty nesmí přesáhnout šestinásobek měsíčního nájemného, a to bez započítání záloh na úhradu služeb.

K čemu jistota slouží?

Jednak slouží pronajímateli jako záruka pro případ krátkodobého výpadku plateb nájemného nájemcem, a jednak jako záruka splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájemního vztahu. Dále slouží jistota k úhradě škod vzniklých za dobu nájmu a případných nutných výdajů, které musí pronajímatel vynaložit za nápravu poškozeného vybavení a zařízení. Pro vyloučení nedorozumění je dobré si na začátku nájmu pořídit fotodokumentaci a sepsat předávací protokol zachycující reálný stav na začátku i na konci nájmu. V předávacím protokolu je třeba zachytit stav bytu v době předávání a všechny podrobnosti, jako je stav mobiliáře, elektroměru, plynoměru, včetně jejich sériových čísel.

Změny pouze písemně

O změně výše záloh se nájemce musí od pronajímatele dozvědět předem a písemně. Doklady o zaplacení je třeba si schovat, aby v budoucnu nedošlo ke sporu. Požadované platby jsou promlčené po třech letech. Nájemce má právo nahlížet do vyúčtování nákladů za energie a služby, pořizovat si výpisy a kopie. Toto právo může využít nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

Vrácení kauce (jistoty)

Pronajímatel je povinen peníze vrátit do 1 měsíce od ukončení nájmu, včetně zákonného úroku. Pokud tak neučiní a nájemník ví, že majitel bytu jistotu nepoužil na krytí dluhů a nedoplatků souvisejících s bydlením, o nichž nájemce předem písemně informovat, může se svých peněz domáhat i soudně. Nejprve pošle bývalému pronajímateli upomínku a pokud ani do sedmi dnů po obdržení upomínky nezaplatí, může podat návrh na vydání platebního rozkazu u příslušného soudu.