Kam až sahají práva exekutora?

25
Srpen
2015
25. srpen 2015

V minulosti byla nejvíce kritizována nepřiměřenost exekucí, projevující se tím, že exekutoři volili například prodej nemovitosti v případě bagatelních dluhů. Novela občanského soudního řádu platná od počátku r. 2015 tento tvrdý dopad exekuce na dlužníky zmírňuje a dále rozšiřuje okruh věcí, které exekutor nesmí povinnému dlužníkovi zabavit.

Co exekutor nesmí

Konkrétně to znamená, že v případě dluhu do 30 tisíc Kč nesmí exekutor prodat dům nebo byt dlužníka, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou případy uspokojování pohledávek vzniklých neplacením výživného nebo pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo trestným činem, nebo by to nebylo v souladu s dobrými mravy.

Co nelze zabavit

Nadále platí, že exekutor nesmí zabavit povinnému dlužníkovi věci, které dlužník potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění vlastních pracovních úkolů. Rovněž se tento zákaz týká věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Seznam věcí, které nesmí exekutor zabavit byl novelou rozšířen, resp. upřesněn.

Již před novelu se zákaz zbavení týkal běžného ošacení a obvyklého vybavení domácnosti, snubních prstenů, zdravotních potřeb a věcí potřebných k podnikání dlužníka v minimálním rozsahu, s výjimkou věcí, které jsou předmětem zástavního práva.

Novela ponechává zákaz zabavení hotových peněz do částky odpovídající dvojnásobku životního minima. Rovněž ponechala exekutorovi možnost zabavit hospodářská zvířata, ovšem nově nelze zabavit domácího mazlíčka, který je společníkem dlužníka.

Novela dále specifikuje, co je míněno například obvyklým vybavením domácnosti.

Zákon vyjmenovává lůžko, přikrývku, ložní prádlo, stůl, židle, pračku, lednici, topidlo, palivo a celou řadu dalších věcí. Zároveň uvádí, že hodnota takovýchto věcí nesmí zjevně přesahovat cenu obvyklého vybavení domácnosti. Nově také exekutor nesmí zabavit rodinné obrazové a zvukové záznamy, studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a hračky.

Nová práva a povinnosti exekutora

Naopak exekutor smí zabavit příjem či odměnu vyplývající z dohod o práci konané mimo pracovní poměr. z dohody o provedení práce.

Pokud se bude exekuce provádět v bydlišti dlužníka, budou muset exekutoři či vykonavatelé jejich úřadu nově pořizovat z průběhu exekuce videozáznam.